EIX 2

GARANTIR LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA

 

2.6.1. Fomentar la rehabilitació del parc d’habitatges amb l’aplicació de polítiques d’ajudes i d’assessorament als propietaris i a les comunitats. Facilitar i agilitzar la tramitació dels ajuts públics en matèria d’habitatge.

56

2.6.2. Consolidar la gestió i la qualitat del manteniment del registre únic de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial, així com facilitar, apropar i agilitar els tràmits que ha de fer el ciutadà a través del registre únic de sol·licitants d’habitatge.

61

2.6.3. Potenciar el funcionament de l’Oficina Local d’Habitatge.

59

2.6.4. Promoure, en el marc del planejament del sòl, unes condicions econòmiques que permetin polítiques destinades a habitatge assequible.

60

2.6.5. Promoure, en el marc del planejament, el desenvolupament d’habitatge de lloguer des de mecanismes de gestió privada i en concessió.

55

2.6.6. Potenciar el funcionament de l’Oficina de Mediació Hipotecària amb les entitats col·laboradores.

55

2.6.7. Incentivar la promoció d’habitatges protegits, amb fórmules de col·laboració entre operadors públics i privats.

58

2.6.8. Potenciar mecanismes de mediació per posar pisos buits existents dins del mercat d’habitatge a un preu assequible de lloguer. Continuar aprofundint en el model de Borsa de Lloguer Social Municipal.

60

2.6.9. Col·laborar i impulsar, amb altres administracions, la promoció d'habitatges de lloguer social.

59