Execució Pla d'Actuació Municipal 2016-2019 de Cornellà de Llobregat

Consulta el grau de compliment dels eixos estratègics, objectius i accions recollides al PAM que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat du a terme durant aquest mandat.


6 Eixos 93 Objectius 422 Accions

0%
0%
0%
0%

Finalitzat  Executant  Planificat  Aturat 

Execució dels objectius

En aquesta secció podràs consultar l’estat d’execució dels objectius i accions específiques per donar compliment als eixos estratègics del PAM.

 

EIX 1: POTENCIAR L’ECONOMIA LOCAL I L’OCUPACIÓ


1.1. Establir un sistema d’ajuts de manera globalitzada

58 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

1.2. Innovar des del territori com a laboratori ciutadà (el col·laboratori)

255 9 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

1.3. Promoure aprendre a innovar

215 7 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

1.3.1. Opensurf: formar i assessorar a tothom en l’àmbit d’Internet i de les noves tecnologies. Espai de formació contínua i oberta on la ciutadania es fa partícip dels processos d’innovació (foment de l’ús de software lliure, les eines on line, la creació de xarxa i el coneixement compartit).

35

0%
0%
0%
0%

1.3.2. Inicia’t: diferents projectes que ajuden a iniciar-se en el món digital.

33

0%
0%
0%
0%

1.3.3. Edutec: Citilab facilita a diferents tipus d’usuaris diversos programes de caràcter pràctic i experimental per aprendre a innovar. S’utilitzen mètodes i eines tecnològiques encaminades a desenvolupar projectes i a les quals tothom, sense coneixement previ, hi pot accedir.

26

0%
0%
0%
0%

1.3.4. Mind the gap: es tracta d’un projecte europeu promogut per 5 socis del Regne Unit, Països Baixos i Espanya que té per objectiu principal la promoció i l’ensenyament de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques (STEM), atesa la manca de competències en el sector de la Unió Europea i, en especial, la manca de dones en aquestes especialitats i les taxes de deserció creixent d’STEM de les noies.

32

0%
0%
0%
0%

1.3.5. Jam today: amb aquest projecte europeu és pretén portar a terme esdeveniments participatius (JAM) per al desenvolupament de jocs que ensenyin a la població en TIC, hàbits de salut i matemàtiques, dins de les línies estratègiques de la UE en el seu pla 2020.

32

0%
0%
0%
0%

1.3.6. Pelars: aquest projecte europeu vol desenvolupar escenaris de treball on s'introdueixin tant elements d'avaluació com mètodes d'obtenció de dades que permetin mesurar d'una manera objectiva l'impacte positiu de les TIC en l'educació de les matèries de ciències, enginyeria, tecnologia i matemàtiques (STEM).

26

0%
0%
0%
0%

1.3.7. Seniorlab: posar en valor el coneixement de la gent gran i tendir cap a l’envelliment actiu. Es tracta d’evitar la fractura social i promoure la inclusió en la nova societat del coneixement dels sèniors, desenvolupant els seus projectes personals o en grup amb eines tecnològiques, com a eina d’aprenentatge.

31

0%
0%
0%
0%

1.4. Oferir suport als autònoms, microempreses i comunitat

51 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

1.5. Teixir xarxes socials d’innovació, coneixement i valor

42 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

1.6. Oferir orientació professional als ciutadans per a la consecució del seu objectiu professional

154 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

1.7. Fomentar la Formació Professional i millorar els processos de transició escola-treball

148 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

1.8. Garantir l’acompanyament a la inserció laboral

125 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

1.9. Contractar col·lectius amb dificultats d’inserció

294 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

1.10. Reforçar la gestió emocional de l’atur

75 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

1.11. Optimitzar el coneixement del mercat laboral de Cornellà de Llobregat

102 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

EIX 2: GARANTIR LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA


2.1. Millorar la convivència de la ciutadania i fomentar la pau social

213 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

2.2. Transformació de Cornellà en una ciutat més amable («Cornellà Natura»)

81 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

2.3. Apropar la mediació als joves

108 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

2.4. Millorar l’acollida de les persones nouvingudes i els processos d’establiment personal i familiar

124 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

2.5. Desenvolupament del planejament urbanístic aprovat

690 18 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

2.6. Establir polítiques d’habitatge sostenibles

523 9 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

2.7. Realització d'un manteniment de la via pública més eficient

316 7 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

2.8. Augmentar el nivell de convivència ciutadana

182 5 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

2.9. Optimitzar l’atenció dels ciutadans garantint la valoració de la situació personal, familiar i econòmica, a partir d’un servei d’atenció integral

80 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

2.10. Suport a la promoció social de les persones en situacions de vulnerabilitat social, potenciant itineraris d’inclusió

59 5 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

2.11. Pla integral d’atenció a la infància, adolescència i famílies: garantir la seva atenció integral per tal de millorar la qualitat de vida

144 5 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

2.12. Fomentar l’autonomia personal i garantir una atenció social i sanitària integral centrada en les persones capaç de donar resposta a les seves necessitats

273 7 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

2.13. Implementar les accions i compromisos assolits a la I Jornada contra la Pobresa

66 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

EIX 3: POTENCIAR L’EDUCACIÓ I LA FAMÍLIA


3.1. Millorar les oportunitats educatives, els nivells d’aprenentatge i d’èxit escolar per tothom.

259 5 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.2. Millorar la cohesió social

125 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.3. Millorar l’atenció i l’orientació en l’àmbit de l’educació i la formació

93 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.4. Fomentar la formació professional i millorar els processos de transició escola-treball

144 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.5. Donar suport a les famílies de la ciutat amb actuacions que responguin a les seves necessitats en diferents vessants: informatiu, formatiu, educatiu, conciliació familiar i lúdic

312 9 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.6. Establir estratègies per treballar l’educació en valors

78 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.7. Promoure l’atenció a la infància i adolescència de manera transversal, promovent el treball en xarxa coordinant serveis, institucions i entitats implicades des de diferents àmbits i la defensa dels seus drets

223 6 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.8. Promoure la cohesió social, la millora de l’èxit educatiu, la interculturalitat i la igualtat d’oportunitats fomentant la participació del teixit associatiu de la ciutat en actuacions vers la infància, l’adolescència i les famílies

92 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.9. Fomentar la participació infantil a la ciutat afavorint el seu desenvolupament integral

57 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.10. Impulsar projectes adreçats a la formació dels joves i a potenciar els creadors locals, així com a incentivar la demanda de serveis culturals

60 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.11. Activitats relacionades amb el món de la joventut, en especial pel que fa a la coordinació interdepartamental

154 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.12. Gestió i direcció del Centre d’Informació Juvenil

143 5 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.13. Organització d’activitats concertades amb els esplais de la ciutat

68 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.14. Gestió dels programes de ludoteques

32 1 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.15. Organització d’activitats dirigides a la joventut

174 5 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.16. Impulsar projectes d’emprenedoria i donar suport als joves

178 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.17. Prevenció i sensibilització des del món educatiu

47 1 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.18. Establir noves formes de relació, impulsant xarxes de relació que les facin avançar

39 1 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.19. Realització de nous projectes per a l’educació i la igualtat d’oportunitats dels joves

108 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

EIX 4: ENFORTIR EL TEIXIT CULTURAL I L’ASSOCIATIU


4.1. Impulsar, gestionar i coordinar els programes d’actuació relacionats amb les polítiques de foment i promoció de la cultura

85 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.2. Gestionar les competències municipals en matèria de cultura en els seus diversos àmbits sectorials

108 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.3. Impulsar el pla estratègic cultural de Cornellà

70 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.4. Promoure la participació i la concertació de l’actuació cultural municipal amb la representació de les entitats culturals del municipi, del moviment associatiu i cívic i amb d’altres persones amb coneixements i experiències en l’àmbit de la cultura

130 5 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.5. Crear noves eines i potenciar les actuals en matèria de cultura i coneixement

250 9 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.6. Fomentar la normalització de la llengua catalana

196 7 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.7. Conscienciació de la igualtat

637 17 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.8. Promoure el Patrimoni cultural de la ciutat i l’activitat de les biblioteques

516 23 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.9. Dinamitzar els equipaments cívics

163 6 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.10. Potenciar el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes

70 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.11. Consolidar la Trobada d’Entitats

55 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.12. Coadjuvar a l’associacionisme

148 10 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.13. Potenciar el treball en xarxa i la coordinació interassociativa

31 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.14. Promoure la participació en la vida associativa de la població nouvinguda

25 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.15. Impulsar la realització d’activitats amb altres sectors organitzats de la població de Cornellà

42 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.16. Potenciar els programes de sensibilització en els camps de la solidaritat i la cooperació

68 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.17. Fomentar la participació de la ciutadania en les activitats de solidaritat i cooperació internacional

56 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.18. Complementar i tornar a formular alguns aspectes i mancances existents en el desenvolupament de programes de sensibilització, de solidaritat i de cooperació internacional

26 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.19. Fomentar la participació d’infants i joves en les accions que es duen a terme des de les diferents associacions i entitats de Cornellà que treballen en el món de la solidaritat

76 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.20. Potenciar el treball cooperatiu entre l’administració, les entitats i associacions i els centres educatius, cercant la màxima implicació possible dels claustres de professors

26 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.21. Reforçar en l’àmbit familiar i escolar els valors de la solidaritat

28 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

EIX 5: VETLLAR PER LA SALUT, EL MEDI AMBIENT I EL CONSUM RESPONSABLE


5.1. Gestionar els riscos per a la salut

294 9 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.2. Relació entre consum i consumidors

204 8 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.3. Energia (PAES)

272 7 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.4. Pla de prevenció de residus

164 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.5. Aigua

128 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.6. Qualitat ambiental

158 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.7. Educació

177 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.8. Mobilitat (Pla director de la bici i Pla d’implantació del vehicle elèctric)

137 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.9. Medi natural

196 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.10. Transversalitat

67 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.11. Fomentar la iniciació a l’activitat física i l’esport mitjançant i l’adquisició d’hàbits i conductes saludables com a mitjà per assolir el gaudiment de l’esport amb valors educatius

95 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.12. Potenciar el coneixement de models d’activitat física saludables i sostenibles amb veïns, familiars i companys de la ciutat

210 7 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.13. Fer entendre la importància d’una bona formació i preparació per progressar i interactuar a tots els nivells

112 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.14. Aconseguir més autonomia del ciutadà amb capacitats diferents i tenir la possibilitat d’assessorar-se com a persona, família o entitat

154 6 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.15. Motivar les persones grans a tenir una bona vivència corporal i motriu

112 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.16. Motivar el ciutadà jove perquè utilitzi l’activitat física com a eina d'ocupació del temps lliure, salut o relació amb els amics

96 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.17. Promoure l’activitat física de la ciutat amb un caràcter multicultural i integrador

99 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.18. Desenvolupar esdeveniments populars que satisfacin les necessitats esportives dels habitants de Cornellà

186 5 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.19. Sensibilitzar ciutadans i empreses de Cornellà de la importància de l’activitat física per a tenir una millor vida quotidiana

182 5 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.20. Millorar les condicions dels abonats a les instal·lacions esportives de la ciutat per facilitar que se n’incorporin de nous

141 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

EIX 6: REALITZAR UNA GESTIÓ PÚBLICA MÉS PROPERA


6.1. Construcció de consensos

180 5 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

6.2. Impuls dels districtes d’innovació social i urbana

110 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

6.3. Implicació de la ciutadania en la gestió de la ciutat

90 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

6.4. Generar un protocol d’actuació en matèria de transparència en la gestió pública

24 1 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

6.5. Millorar la difusió de la gestió municipal als ciutadans, per garantir el seu coneixement de l’activitat de l’Ajuntament

170 5 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

6.6. Millorar la qualitat democràtica fomentant la comunicació entre administració i ciutadania

79 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

6.7. Projectar la ciutat en matèria de compromís social, educació i qualitat de vida

83 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

6.8. Enfortir el paper de Ràdio Cornellà

121 5 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

6.9. Desenvolupar una nova organització en les relacions laborals dins de la corporació municipal

200 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions