Execució Pla d'Actuació Municipal 2016-2019 de Cornellà de Llobregat

Consulta el grau de compliment dels eixos estratègics, objectius i accions recollides al PAM que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat du a terme durant aquest mandat.


6 Eixos 93 Objectius 422 Accions

0%
0%
0%
0%

Finalitzat  Executant  Planificat  Aturat 

Execució dels objectius

En aquesta secció podràs consultar l’estat d’execució dels objectius i accions específiques per donar compliment als eixos estratègics del PAM.

 

EIX 1: POTENCIAR L’ECONOMIA LOCAL I L’OCUPACIÓ


1.1. Establir un sistema d’ajuts de manera globalitzada

58 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

1.2. Innovar des del territori com a laboratori ciutadà (el col·laboratori)

255 9 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

1.3. Promoure aprendre a innovar

215 7 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

1.4. Oferir suport als autònoms, microempreses i comunitat

51 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

1.5. Teixir xarxes socials d’innovació, coneixement i valor

42 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

1.6. Oferir orientació professional als ciutadans per a la consecució del seu objectiu professional

154 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

1.7. Fomentar la Formació Professional i millorar els processos de transició escola-treball

148 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

1.8. Garantir l’acompanyament a la inserció laboral

125 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

1.9. Contractar col·lectius amb dificultats d’inserció

294 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

1.10. Reforçar la gestió emocional de l’atur

75 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

1.11. Optimitzar el coneixement del mercat laboral de Cornellà de Llobregat

102 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

EIX 2: GARANTIR LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA


2.1. Millorar la convivència de la ciutadania i fomentar la pau social

213 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

2.2. Transformació de Cornellà en una ciutat més amable («Cornellà Natura»)

81 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

2.3. Apropar la mediació als joves

108 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

2.4. Millorar l’acollida de les persones nouvingudes i els processos d’establiment personal i familiar

124 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

2.5. Desenvolupament del planejament urbanístic aprovat

690 18 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

2.6. Establir polítiques d’habitatge sostenibles

523 9 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

2.7. Realització d'un manteniment de la via pública més eficient

316 7 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

2.8. Augmentar el nivell de convivència ciutadana

182 5 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

2.9. Optimitzar l’atenció dels ciutadans garantint la valoració de la situació personal, familiar i econòmica, a partir d’un servei d’atenció integral

80 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

2.10. Suport a la promoció social de les persones en situacions de vulnerabilitat social, potenciant itineraris d’inclusió

59 5 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

2.11. Pla integral d’atenció a la infància, adolescència i famílies: garantir la seva atenció integral per tal de millorar la qualitat de vida

144 5 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

2.12. Fomentar l’autonomia personal i garantir una atenció social i sanitària integral centrada en les persones capaç de donar resposta a les seves necessitats

273 7 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

2.13. Implementar les accions i compromisos assolits a la I Jornada contra la Pobresa

66 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

EIX 3: POTENCIAR L’EDUCACIÓ I LA FAMÍLIA


3.1. Millorar les oportunitats educatives, els nivells d’aprenentatge i d’èxit escolar per tothom.

259 5 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.2. Millorar la cohesió social

125 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.3. Millorar l’atenció i l’orientació en l’àmbit de l’educació i la formació

93 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.4. Fomentar la formació professional i millorar els processos de transició escola-treball

144 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.5. Donar suport a les famílies de la ciutat amb actuacions que responguin a les seves necessitats en diferents vessants: informatiu, formatiu, educatiu, conciliació familiar i lúdic

312 9 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.6. Establir estratègies per treballar l’educació en valors

78 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.7. Promoure l’atenció a la infància i adolescència de manera transversal, promovent el treball en xarxa coordinant serveis, institucions i entitats implicades des de diferents àmbits i la defensa dels seus drets

223 6 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.8. Promoure la cohesió social, la millora de l’èxit educatiu, la interculturalitat i la igualtat d’oportunitats fomentant la participació del teixit associatiu de la ciutat en actuacions vers la infància, l’adolescència i les famílies

92 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.9. Fomentar la participació infantil a la ciutat afavorint el seu desenvolupament integral

57 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.10. Impulsar projectes adreçats a la formació dels joves i a potenciar els creadors locals, així com a incentivar la demanda de serveis culturals

60 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.11. Activitats relacionades amb el món de la joventut, en especial pel que fa a la coordinació interdepartamental

154 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.12. Gestió i direcció del Centre d’Informació Juvenil

143 5 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.13. Organització d’activitats concertades amb els esplais de la ciutat

68 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.14. Gestió dels programes de ludoteques

32 1 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.15. Organització d’activitats dirigides a la joventut

174 5 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.16. Impulsar projectes d’emprenedoria i donar suport als joves

178 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.17. Prevenció i sensibilització des del món educatiu

47 1 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.18. Establir noves formes de relació, impulsant xarxes de relació que les facin avançar

39 1 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

3.19. Realització de nous projectes per a l’educació i la igualtat d’oportunitats dels joves

108 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

EIX 4: ENFORTIR EL TEIXIT CULTURAL I L’ASSOCIATIU


4.1. Impulsar, gestionar i coordinar els programes d’actuació relacionats amb les polítiques de foment i promoció de la cultura

85 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.2. Gestionar les competències municipals en matèria de cultura en els seus diversos àmbits sectorials

108 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.3. Impulsar el pla estratègic cultural de Cornellà

70 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.4. Promoure la participació i la concertació de l’actuació cultural municipal amb la representació de les entitats culturals del municipi, del moviment associatiu i cívic i amb d’altres persones amb coneixements i experiències en l’àmbit de la cultura

130 5 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.5. Crear noves eines i potenciar les actuals en matèria de cultura i coneixement

250 9 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.6. Fomentar la normalització de la llengua catalana

196 7 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.7. Conscienciació de la igualtat

637 17 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.8. Promoure el Patrimoni cultural de la ciutat i l’activitat de les biblioteques

516 23 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.8.1. Revisió, actualització i proposició de noves activitats dins del programa «Cornellà, Ciutat de la Lectura».

27

0%
0%
0%
0%

4.8.2. Renovar la dinamització i el fons documental dels tallers de lectura als centres educatius de la ciutat i a tots els cicles educatius.

22

0%
0%
0%
0%

4.8.3. Millorar els recursos en l’àmbit de la gestió i direcció dels equipaments públics destinats a biblioteques.

32

0%
0%
0%
0%

4.8.4. Adquisició anual de fons documental de la biblioteca.

27

0%
0%
0%
0%

4.8.5. Impulsar programes de suport a la lectura i l’escriptura (clubs de lectura, tallers d’escriptura, xerrades i presentacions de llibres), disseny i realització de programes d’activitats lúdiques i culturals.

29

0%
0%
0%
0%

4.8.6. Impulsar la gestió en xarxa de les biblioteques municipals, mitjançant la racionalització dels recursos humans i econòmics i la unificació dels objectius comuns.

26

0%
0%
0%
0%

4.8.7. Implicar la biblioteca amb la realitat social i cultural de la ciutat, especialment amb un contacte permanent amb el món educatiu de la ciutat (visites guiades, jornades, etc.) i amb la contribució al programa d’activitats culturals de cap de setmana o la participació de les grans celebracions populars anuals (Festival de Pallassos, Mostra del Còmic, etc.) mitjançant la cessió dels espais polivalents o l’organització d’exposicions.

24

0%
0%
0%
0%

4.8.8. Impulsar la presència de les biblioteques municipals a Internet i les xarxes ciutadanes, mitjançant la creació de la nova pàgina web de les biblioteques i consolidar la seva presència a les xarxes socials.

24

0%
0%
0%
0%

4.8.9. Redacció de plans d’intervenció, propostes d’activitats, difusió i foment cultural del Patrimoni Històric i Artístic.

22

0%
0%
0%
0%

4.8.10. Elaboració d’activitats de difusió, restauració, conservació i recerca del Patrimoni Històric i Artístic.

20

0%
0%
0%
0%

4.8.11. Disseny i realització d’itineraris de coneixent del patrimoni i la història de Cornellà (visites especialitzades al Museu, activitats a la Torre de la Miranda, etc.).

26

0%
0%
0%
0%

4.8.12. Impulsar plans de restauració del patrimoni moble i col·leccions del Museu: Saló Àrab, Sala dels Retrats i Bany.

19

0%
0%
0%
0%

4.8.13. Organització i disseny d’activitats de caps de setmana i d’activitats de coneixement del Museu dirigides al món escolar.

21

0%
0%
0%
0%

4.8.14. Replantejament dels usos i gestió del Castell de Cornellà i del Palau de Can Mercader com a eines de promoció del patrimoni de la ciutat

23

0%
0%
0%
0%

4.8.15. Direcció de la Comissió mixta de treball: col·laboració amb els tècnics municipals i proposar calendaris per intervenir en la millora i restauració dels edificis catalogats.

17

0%
0%
0%
0%

4.8.16. Redacció i seguiment de propostes de restauració i millora dels elements inclosos en el Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric, Artístic i Arquitectònic. Participació a la Comissió de Patrimoni i a la Comissió Mixta L'Avenç-Ajuntament.

18

0%
0%
0%
0%

4.8.17. Gestió i seguiment dels treballs relacionats amb els continguts i el projecte de creació del Centre d’Interpretació de la Història de Cornellà.

18

0%
0%
0%
0%

4.8.18. Protegir el nostre patrimoni històric local: subvencions als propietaris privats, descomptes fiscals i programes de rehabilitació del patrimoni públic.

17

0%
0%
0%
0%

4.8.19. Crear nous equipaments de cultura i lectura: espais als barris Almeda i Fontsanta i Fatjó.

24

0%
0%
0%
0%

4.8.20. Recuperació de la memòria històrica i democràtica de la ciutat: actes de reconeixement del moviment obrer i la seva tradició a la ciutat.

22

0%
0%
0%
0%

4.8.21. Projecte d'obres i posada en funcionament del Centre d’Interpretació de la Història de Cornellà.

15

0%
0%
0%
0%

4.8.22. Incrementar activitats de dinamització de la lectura: activitats de cap de setmana i increment de les activitats periòdiques.

23

0%
0%
0%
0%

4.8.23. Suport a la recuperació de peces protegides i catalogades, recollides al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Cornellà de Llobregat.

20

0%
0%
0%
0%

4.9. Dinamitzar els equipaments cívics

163 6 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.10. Potenciar el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes

70 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.11. Consolidar la Trobada d’Entitats

55 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.12. Coadjuvar a l’associacionisme

148 10 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.13. Potenciar el treball en xarxa i la coordinació interassociativa

31 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.14. Promoure la participació en la vida associativa de la població nouvinguda

25 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.15. Impulsar la realització d’activitats amb altres sectors organitzats de la població de Cornellà

42 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.16. Potenciar els programes de sensibilització en els camps de la solidaritat i la cooperació

68 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.17. Fomentar la participació de la ciutadania en les activitats de solidaritat i cooperació internacional

56 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.18. Complementar i tornar a formular alguns aspectes i mancances existents en el desenvolupament de programes de sensibilització, de solidaritat i de cooperació internacional

26 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.19. Fomentar la participació d’infants i joves en les accions que es duen a terme des de les diferents associacions i entitats de Cornellà que treballen en el món de la solidaritat

76 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.20. Potenciar el treball cooperatiu entre l’administració, les entitats i associacions i els centres educatius, cercant la màxima implicació possible dels claustres de professors

26 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

4.21. Reforçar en l’àmbit familiar i escolar els valors de la solidaritat

28 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

EIX 5: VETLLAR PER LA SALUT, EL MEDI AMBIENT I EL CONSUM RESPONSABLE


5.1. Gestionar els riscos per a la salut

294 9 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.2. Relació entre consum i consumidors

204 8 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.3. Energia (PAES)

272 7 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.4. Pla de prevenció de residus

164 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.5. Aigua

128 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.6. Qualitat ambiental

158 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.7. Educació

177 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.8. Mobilitat (Pla director de la bici i Pla d’implantació del vehicle elèctric)

137 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.9. Medi natural

196 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.10. Transversalitat

67 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.11. Fomentar la iniciació a l’activitat física i l’esport mitjançant i l’adquisició d’hàbits i conductes saludables com a mitjà per assolir el gaudiment de l’esport amb valors educatius

95 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.12. Potenciar el coneixement de models d’activitat física saludables i sostenibles amb veïns, familiars i companys de la ciutat

210 7 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.13. Fer entendre la importància d’una bona formació i preparació per progressar i interactuar a tots els nivells

112 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.14. Aconseguir més autonomia del ciutadà amb capacitats diferents i tenir la possibilitat d’assessorar-se com a persona, família o entitat

154 6 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.15. Motivar les persones grans a tenir una bona vivència corporal i motriu

112 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.16. Motivar el ciutadà jove perquè utilitzi l’activitat física com a eina d'ocupació del temps lliure, salut o relació amb els amics

96 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.17. Promoure l’activitat física de la ciutat amb un caràcter multicultural i integrador

99 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.18. Desenvolupar esdeveniments populars que satisfacin les necessitats esportives dels habitants de Cornellà

186 5 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.19. Sensibilitzar ciutadans i empreses de Cornellà de la importància de l’activitat física per a tenir una millor vida quotidiana

182 5 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

5.20. Millorar les condicions dels abonats a les instal·lacions esportives de la ciutat per facilitar que se n’incorporin de nous

141 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

EIX 6: REALITZAR UNA GESTIÓ PÚBLICA MÉS PROPERA


6.1. Construcció de consensos

180 5 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

6.2. Impuls dels districtes d’innovació social i urbana

110 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

6.3. Implicació de la ciutadania en la gestió de la ciutat

90 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

6.4. Generar un protocol d’actuació en matèria de transparència en la gestió pública

24 1 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

6.5. Millorar la difusió de la gestió municipal als ciutadans, per garantir el seu coneixement de l’activitat de l’Ajuntament

170 5 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

6.6. Millorar la qualitat democràtica fomentant la comunicació entre administració i ciutadania

79 2 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

6.7. Projectar la ciutat en matèria de compromís social, educació i qualitat de vida

83 3 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

6.8. Enfortir el paper de Ràdio Cornellà

121 5 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions

6.9. Desenvolupar una nova organització en les relacions laborals dins de la corporació municipal

200 4 Accions

0%
0%
0%
0%
Estat d´execució accions